Програм превентивних активности

|  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ |  ОДЕЉЕЊСКO ВЕЋE |          


ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови
АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВИХ АКТИВНОСТИ 
Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи
X
I
IV
 • Анализа стања и увид у присутност насиља у установи.
Утврђивање учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља, заступљености различитих врста насиља, број повреда, сигурности објекта.
Стиче се увид у то колико и каквих активности треба да буде у школи у циљу превенције насиља.
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Одељенске старешине
Стручна служба школе
IX
 • Дефинисање правила понашања за ученике; Израда правилника о понашању у школи, одељењу
Ученицима треба указати на  правила понашања која морају да поштују у школи и одељењу од стране одељенског старешине и од стране предметних наставника који треба јасно да дефинишу правила понашања за време својих часова и да о томе обавесте ученике на почетку школске године.
Ученици ће бити свесни правила и обавеза везаних за понашање у школи и упознаће се са последицама евентуалног непоштовања истих.
Одељенске старешине
Предметни наставници
Одељенска заједница
(од припремног до осмог разреда)
XI
 • Предавање на тему:
 • „Насиље, злостављање и занемаривање – дефинисање и препознавање“
Дефинисање насиља, злостављања и занемаривања у свим формама и облицима.
Запослени у школи, ученици и родитељи ће бити оспособљени да препознају насиље
Педагог
Психолог-стручни предавач
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Одељенске старешине
XII
 • Израда паноа, натписа, плаката, зидних новина, одељенског листа на тему:
 • Дете и његова права
 • Да ли знаш која су твоја права?
 • Твоја права и обавезе
Упознавање ученика, родитеља и наставника са одредбама Конвенције УН о правима детета.
Сви укључени у спровођење Протокола биће упознати са правима која су гарантована деци у циљу адекватног реаговања у случају нарушавања истих.
Одељенске старешине
Наставници грађанског васпитања
Одељенска заједница
Редакција школског листа „Јасмин“
XII
 • Израда паноа/плаката
 • Сви треба да знају шта другарство значи
Подизање нивоа свести ученика о значају стварања и неговања климе прихватања и толеранциије.
Ученици ће схватити значај и неопходност међусобног уважавања и поштовања.
Одељенске старешине
Ученици од припремног до осмог разреда
XII
IV
 • Интерна, анонимно анкетирање ученика, истраживање са централним питањем:
 • Да ли се у школи осећам безбедно-сигурно?
Упознавање са осећањимаа ученика и њиховим ставом о томе да ли се у школи осећају безбедно.
Ученици ће бити у могућности да укажу на евентуално/потенцијално вршење насиља у школи, а да не брину о последицама јавног иступања.
Омогућено је стицање увида у могуће проблеме у школи и обезбеђене информације за планирање даљих активности
Педагог
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
II
 • Ликовна радионица
 • Деца су украс света
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости.
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Ликовна секција
Одељенске старешине
Родитељи
III
 • Предавање за наставнике и запослене у школи на тему:
 • Ефикасно реаговање у ситуацијама насиља
Развијање вештина и способности наставног и ваннаставног особља да  реагују у случају препознавања насиља, сазнања о вршењу насиља или присуствовања вршењу насиља.
Наставно и ваннаставно особље ће бити оспособљено да адекватно и благовремено реагује.
Педагог
Психолог (гостујући стручни предавач)
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
III
 • Ликовна радионица
 • Сви различити, а сви једнаки
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Ликовна секција
Одељенске старешине
Родитељи
IV
 • Међуодељенско такмичење
 • Квиз о познавању права детета и правила понашања у школи
 • Дебата на тему Школа моја друга кућа
Ученици ће моћи да се такмиче и кроз фер надметање покажу стечена знања о својим правима и обавезама.
Кроз формирање два тима, афирмативног и негативног, ученици ће показати своја осећања и ставове о школи, о атмосфери, условима за рад, настави, дружењу, својој безбедности.
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Ученици
Родитељи
VI
 • Анализа примене Програма превентивних активности
Утврђивање броја и ефеката реализованих активности које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ.
Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања.
Укључени у процес примене Протокола ће имати увид у оставреност предвиђених циљева и искористити те податке за наредни циклус превентивних активности.
Директор
Педагог
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Програм
Активности
Програм превентивних активности
Програм интервентних активности
 
Priručnik za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
Razgovarajte o drogama sa vašim adolescentom
Priručnik za pružanje podrđke razvoju antidiskriminativne kulture
Vodič za roditelje kroz sistem obrazovanja i vaspitanja
Zaštita od zlostavljanja
Priručnik za roditelje mladih sportista
Diskriminacija - ne u mojoj školi