Стручни тим за инклузивно образовање - едукативни материјал

|  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ |  ОДЕЉЕЊСКO ВЕЋE |          
Чланови  
ПРИРУЧНИЦИ
 
садржи изводе из закона о основама система образовавања и васпитања и преведено треће поглавље приручника "Шта је заправо инклузивно образовање? Концепт и приступи"
Збирка примера инклузивне праксе
приредила Биљана Јањић: Збирка примера инклузивне праксе у Србији је један од продуката пројекта „Развој функционалног модела инклузивног образовања у Србији“, који је реализован током 2009. и 2010. године. У пројекат је укључено осам редовних основних школа и једна средња школа које су до сада развијале инклузивну праксу са циљем да се даље развију модели укључивања деце са посебним образовним потребама и прикажу постојећи примери из праксе.
Tony Booth, Mel Ainscow: Са циљем пружања подршке образовно-васпитним установама у планирању, реализацији и праћењу активности којима ће бити подржан инклузивни развој, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, припремљен је приручник за самовредновање, вредновање и развој инклузивности у основним и средњим школама. Документ под називом Приручник за инклузивни развој школе представља адаптацију оригиналног документа Индекс за инклузију, чији су аутори Тони Бут и Мел Ајнсков, а издавач Центар за проучавање инклузивног образовања (Centre for Studies on Inclusive Education) из Бристола.
Пакет уводи нова размишљања у посебним образовним потребама и посматра инвалидитете и сметње у развоју као и потешкоће у учењу са становишта интеракције између ученика и животне средине, одбацујући медицински концепт инвалидитета, сметњи у развоју и тешкоћа у учењу.Он промовише учеснички приступ учењу и настави, подстицајући ученике и наставнике на заједнички рад, и позива школе да отворе своја врата за учешће заједнице. Материјали се користе флексибилно и могу се модификовати тако да одговарају локалним контекстима обуке на нивоу пре запослења и током посла (pre-service i in-service), као и у школској обуци.
настао је из потребе да се образовање код нас развија у правцу инклузивног образовања и да се на један обухватан и систематичан начин омогући интегрисање постојећих искустава, које би пружило квалитетан подстицај за даљи развој образовне праксе. Непосредни подстицај за сачињавање овог Водича настао је из уочене потребе наставника да добију подршку за рад са својим ученицима из маргинализованих група, коју не добијају из оквира образовног система на систематичан начин.
Изабране алатке из Водич кроз ресурсе за наставнике (Британска Колумбија, 2009):  низ корисних материјала за практичан ра и сарадњу са родитељима, разговор наставника и ученика, за планирање и примену ИОПа,  постављање општих и конкретних СМАРТ циљева; остваривање сарадње у тиму.  
Биљана Јањић, Косара Бекер, Наташа Милојевић: брошура садржи најважније информације о саставу, начину рада и функционисању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подрше детету.
Биљана Јањић, Косана Бекер, Наташа Милојевић: улога водича је да упозна родитеље и старатеље детета коме је услед различитих друштвених и животних околности потребна додатна подршка са најважнијим информацијама о саставу, начину рада и функционисању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подрше ради потпуног остваривања права свог детета.
Владан Јовановић, Валентина Завишић, Снежана Лазаревић, Милена Јеротијевић: ради се о својеврсном водичу који стручњацима ангажованим у раду Комисије треба да помогне у примени правилника о пружању додатне подршке детету.
Ана Алтрас Димитријевић: низ прилога који на сажет начин приказују карактеристике даровите деце, типове даровитих ученика, специфичне образовне потребе у школовању даровитих ученика и основне врсте подршке које су им потребне.
Босиљка Ђорђевић и Славица Максић: Преглед приступа развоју талената и креативности сачињен на основу резултата истраживања саопштених на светским, европским и регионалним научним конференцијама о даровитој деци и младима које су одржане у периоду од 1975. до 2005. године.
Миља Вујачић: У раду се разматрају проблеми деце са посебним потребама и перспективе за њихов развој. Истраживања услова у којима живе децa са посебним потребама сведоче о мери у којој средина обезбеђује могућности за њихов развој.
Ljubica Chatman, Betsy Sparrow: у  приручнику се разматрају основни принципи учења и њихова практична примена у образовању као и утицај друштвеног окружења у школи и учионици и стратегије мотивације ученика. Приручник је писан тако да читаоцу пружу увид у  новија истраживања из области психологије која се могу применити у настави.
Истраживање је спроведено у оквиру Пројекта Савеза учитеља Републике Србије "Подршка инклузивном образовању кроз образовни систем". Емпиријско истраживање о капацитетима и потребама учитеља за развој инклузивног образовања спроведено је са циљем да се утврди које врсте помоћи и подршке су потребне учитељима у развоју инклузивних школа.
Early Intervention Resources 
списак корисних линкова са разним стручним и практичним материјалима у домену ране интервенције. (Добијено кроз мрежу ЦИП-Центра за интерактивну педагогију)
Школа будућности
Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма „Партнер у учењу”, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи са Министарством просвете Мађарске, са циљем да се промовишу добри примери интеграције информационих и комуникационих технологија у школско окружење у свим аспектима – од опремања школе до важних педагошких аспеката примене у настави.
приредиле Раиса Веанианен, Милена Јеротијевић: Ова брошура нуди практичне савете и стратегије о томе како подучавати ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У већини случајева, стратегије неће помоћи само ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, већ ће од њих имати користи сви ученици у учионици.
Истраживање је спроведено са циљем да се обезбеде релевантне информације о ефектима мере увођења асистената за подршку ученицима ромске националне мањине( даље: ромски асистенти) у рад васпитно-образовних установа. Очекује се да резултати истраживања допринесу даљем развоју ове системске мере, односно решавању практичних проблема и питања у оквиру свеобухватних активности предвиђених Јединственим акционим планом за Роме у области образовања.
 
ЧЛАНЦИ
 
Др Дамјан Татић, правник, Члан Комитета УН за права особа са инвалидитетом, ddtatic@eunet.rs  
Доц. др Јелена Врањешевић, Учитељски факултет у Београду 
jelena.vranjesevic@uf.bg.ac.rs 
Гордана Јосимов, професорка разредне наставе, Панчево ОШ „Васа Живковић“
josimov.gordana@gmail.com 
Професионални развој учитеља
Веселин Меденица, дефектолог соматопед-рехабилитатор, Београд
veselin.medenica@gmail.com 
Александра Миливојевић, Мајка девојчице која је кренула у први разред, Крагујевац
aleksandra.milivojevic@gmail.com 
Поштовани... (писмо)
Доцент Бранислав Бројчин, дефектолог, Београд, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  branislav06@hotmail.com 
Асс. Мр сци Снежана Илић, сарадник у настави на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду, snezilic@gmail.com
Драгана Голубовић, проф. раз. наставе, Врело Издвојено одељење
Слађана Петровић Симић, дипл. инж. Информатике, Крагујевац, Мајка четворогодишњег детета
Инклузија из угла родитеља -  невидљива деца
Голубовић Слађана, психолошкиња, gsladja2@gmail.com  
Сарадња са породицом и ромском заједницом
Милеса Милинковић, студенткиња мастер студија
Игор Коруга, igorkoruga@gmail.com
Инклузивно образовање
Анита Ерић
Данијела Илић Стошовић, ФАСПЕР, d.i.stosovic@gmail.com
Бранка Јаблан, ФАСПЕР, jablanb@vektor.net
Јасмина Ковачевић, ФАСПЕР, kovacjasmina@gmail.com
Ненад Глумбић, ФАСПЕР, nenadglumbic@gmail.com
Драгана Вулић, Лазарева мајка, Београд, draganavulic@yahoo.com
Сања Сворцан Поповић, учитељица, Београд, ОШ „Уједињене нације“
sanjasvorcan@gmail.com
Сузана Дробњак, асистенткиња у настави , Београд, ОШ “Уједињене нације“ 
suzaivoja@yahoo.com
Ивана Грошко, учитељица, Нови Сад, ОШ Соња Маринковић
grosko.ivana@gmail.com
Прилагођавање у настави
Соња Париповић, учитељица, ОШ „Соња Маринковић“,  Нови Сад, paripovics@gmail.com
Сарадња са породицом – педагошки стандард у пракси
Глигоријевић Петра, учитељица, ОШ „Соња Маринковић“,  Нови Сад 
petragligorijevic@sbb.rs
Тимски рад у одељењу
Божидар Божа Николић, boza@romanipen.org.rs
Програм
Активности
Едукативни материјал
Правилници
Обрасци