Стручни актив за развој школског програма - програм

|  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ |  ОДЕЉЕЊСКO ВЕЋE |          
СТРУЧНИ АКТИВИ:    | развојно планирање | развој школског програма  | 

Чланови  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
  
Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи
IX
 • Слободне активности и секције
 • Такмичења
 • Спортске активности
 • Друштвене и техничке активности
 • Хуманитарне акције
рyк. актива
члaнови већа
наставници
консултације
договори
анализа
дневници рада
X
 • Израда процедуре за припрему и извођење екскурзија
 • Израда процедуре за припрему и извођење наставе у природи
 • Предлог оперативног програма екскурзија и наставе у природи
рyк. актива
члaнови већа
одељењске старешине
педагог
консуилтације
договор
разговор
анализа
програми
XII
 • Анализа реализације предшколског и школског програма за први и други циклус
 • Анализа реализације оперативних наставних планова и програма
члaн. актива
пeдaгoг
директор 
протоколи праћења
листе снимања
разговор
анализа
II
 • Анализа реализације ваннаставних активности ученика
члaн. актива
пeдaгoг
директор 
протоколи праћења
листе снимања
разговор
анализа
IV
 • Анализа реализације предшколског програма и школског програма за први и други циклус на крају трећег тромесечја
 • Анализа реализације оперативних наставних планова и програма на крају трећег тромесечја
члaн. актива
пeдaгoг
протоколи праћења
листе снимања
разговор
анализа
VI
 • Анализа реализације предшколског програма и школског програма за први и други циклус
 • Анализа реализације оперативних наставних планова и програма
 • Усвајање предлога оперативних наставних планова и програма
члaн. актива пeдaгoг
директор 
консуилтације
договор
протоколи праћења
листе снимања
разговор
анализа
предлози програма
VIII
 • Усвајање годишњег програма актива
 • Подела задужења међу члановима актива
 • Примена законских захтева у изради наставних планова и програма
 • Планирање и програмирање додатне наставе
 • Планирање и програмирање предшколског припремног одељења
рyк. актива
чланови актива
наставници
педагог
консултације
договори
усвојен програм рада
запсиници
анализа планова и програма
израђени предлози планова и програма
Програм
Активности