Педагошки колегијум - програм

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
САВЕТ РОДИТЕЉА:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:    О парламенту  |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |
U Metovnici za Dan škola

Чланови  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА - 2011/2012
  
Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи
IX
 • Разматрање предлога годишњег плана рада школе
 • Разматрање предлога програма извођења  екскурзија и пољске наставе
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
записници
планови
програми
анализе
XI
 • Разматрање  успеха ученика на крају првог тромесечја и реализације наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог тромесечја
 • Разматрање  реализације осталих облика образовно-васпитног рада у школи
 • Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи
 • Разматрање календара такмичења ученика   
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализе
извештаји
XII
 • Разматрање  успеха ученика на крају првог полугодишта и реализације наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог полугодишта
 • Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи у току првог полугодишта
 • Анализа рада стручних актива, већа и тимова у првом полугодишту 
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализе
извештаји
II
 • Договор о избору уџбеника за следећу школску годину
 • Разматрање  предлог мера за побољшање yспеxа
 • Разматрање предлога стрyчних актива о набавци опреме и наставних средстава
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализе
IV
 • Разматрање  успеха ученика на крају првог тромесечја и реализације наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог тромесечја
 • Разматрање  реализације осталих облика образовно-васпитног рада у школи
 • Активности у вези завршних испита
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализе
дневници рада
записници
V
 • Анализа успеха ученика осмог разреда и реализације наставног плана и програма на крају године
 • Припреме за дораду и корекцију Школског програма првог и другог циклуса и Предшколског припремног програма
 • Разматрање извештај Тима за самоевалуацију и усвајање Акционог плана
 • Анализа учешћа ученика на такмичењима и разматрање постигнутих резултата
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализе
информације
разговори
VI
 • Разматрање  успеха ученика на крају првог полугодишта и реализације наставног плана и програма и предшколског програма на крају другог полугодишта
 • Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи у току другог полугодишта
 • Анализа рада стручних актива, већа и тимова у првом полугодишту
 • Извештај о уписа ученика у први разред средње школе
 • Разматрање реализације наставе у природи и екскурзија ученика
 • Анализа реализације Школског програма
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализа
разговор
извештаји
VIII
 • Организација поправних испита, yтврђивање yспеxа yченика после одржаниx поправниx испита
 • Педагошке и организационе припреме за почетак нове школске године
 • Разматрање предлога извештаја о реализацији Годишњег плана рада
 • Разматрање предлога Годишњег плана рада за следећу школску годину
директор
педагог
председници актива и већа
седнице
консултације
договори
анализа
разговор
извештај
 
Програм
Активности