Програм рада Школског одбора

|  Извод из закона  |
ШКОЛСКИ ОДБОР:   |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |  Правилници  
|
ДИРЕКТОР:   |  Директори  |  Програм рада  |Чланови  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
  
Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи
IX
 • Доношење годишњег плана рада за школску годину
 • Давање сагласности на систематизацију радних места
 • Утврђивање финансијског плана за припрему буџета општине Бор
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
шеф  рачуноводства
седнице
консултације
одлуке
закључци
решење
записник
XI
 • Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и програма на крају првог тромесечја 
 • Доношење плана јавних набавки 
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
седнице
консултације
одлуке
закључци
усвојени извештаји
план набавки
записник
I
II
 • Доношење финансијског плана школе за први  квартал 
 • Разматрање и усвајање извештаја комисије о извршеном попису имовине и стање на дан 31.12.
 • Усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну школе 
 • Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и програма на крају првог полугодишта 
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
шеф  рачуноводства
седнице
консултације
одлуке
усвојен финансијски план
усвојен извештај комисије о попису
усвојен извештај о пословању
усвојен извештај о успеху
усвојен извештај о реализацији
записник
IV
V
 • Доношење финансијског плана школе
 • Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају трећег тромесечја 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и програма на крају трећег тромесечја 
 • Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на такмичењима школског, општинског, регионалног и републичког нивоа
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
шеф  рачуноводства
седнице
консултације
одлуке
извештаји
усвојен финансијски план
усвојен извештај о успеху
записник
VI
 • Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта
 • Информација о резултатима уписа ученика у први разред средње школе
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
седнице
консултације
договори
образоложења
одлуке
закључци
усвојени извештаји
информације
усвојен школски и предшколски програм
записник
VIII
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији програма рада директора школе 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији инклузивног образовања
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији развојног плана школе 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији програма превенције насиља, занемаривања и злостављања ученика 
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији програма вредновања и самовредновања рада школе 
секретар школе
председник Школског одбора
директор
педагог
седнице
консултације
договори
образлоења
одлуке
закључци
усвојени извештаји
записник
Програм
Активности
Правилници